Informationer om Studieprøven

Om Studieprøven (12)

Billedlegitimation
Ved både den skriftlige og den mundtlige danskprøve skal du vise gyldig billed-ID for at få lov at deltage i eksamen.

Gyldig billedlegitimation er:

 • Pas, opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af dansk myndighed
 • Pas eller identitetskort udstedt af offentlig myndighed i et EU-/EØS-land eller i Schweiz
 • Pas, som er udstedt af offentlig myndighed uden for Danmark, EU-/EØS-land eller i Schweiz, hvori der er placeret en opholdssticker eller en visumsticker til et Schengenland

Kan du ikke vise gyldig billedlegitimation til prøven, bliver vi nødt til at afvise dig, og du kan ikke deltage i prøven.

UCplus afholder Studieprøven i København.

Studieprøven består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Studieprøven afholdes to gange om året i maj/juni og november/december.

Læseforståelse 1: 25 minutter. Du får et teksthæfte og et opgavehæfte.
Læseforståelse 2A, 2B og 3: 65 minutter. Du får et teksthæfte og et opgavehæfte
Skriftlig fremstilling: 3 timer. Der er tre opgaver, hvoraf du skal vælge og besvare én.

Der er 10 minutters pause mellem læseforståelserne og 15 minutters pause før skriftlig fremstilling.
Under skriftlig fremstilling kan du skrive på din egen computer eller i hånden.

Læs mere om prøverne på ministeriets officielle hjemmeside.

Du kan ikke selv vælge tid og dato til mundtlig prøve.
Mundtlig prøve tager i alt 30 minutter inkl. votering og er en individuel prøve.

Du får tilsendt prøvegrundlag med tre emner på mail 7 dage før prøveterminens start.
Ved prøven tildeles du ét af de tre emner ved lodtrækning.

Læs mere om prøverne på ministeriets officielle hjemmeside.

Prøven begynder kl. 9.00, og du skal komme i god tid, så du kan finde din plads og gøre dig klar.

Prøven slutter ca. kl. 14.00.

Du skal være opmærksom på, at følgende regler gælder under prøven:

 • Du skal aflevere din mobiltelefon til de tilsynsførende inden prøven.
 • Du skal hænge din jakke og taske i garderoben væk fra din plads.
 • Du må ikke tale med nogen eller på anden måde kommunikere med andre under prøven.
 • Du må ikke forlade lokalet uden en tilsynsførende, så ræk hånden i vejret, hvis du skal på toilettet.
 • De sidste 15 minutter af skriftlig fremstilling må du ikke forlade eksamenslokalet.
 • Du skal blive på din plads, indtil den tilsynsførende har taget imod og underskrevet din opgave.
 • Du må gerne tage lidt mad og drikke med til prøven.

Du medbringer selv dansk-dansk ordbøger. Der må ikke være skrevet i ordbøgerne.
Hvis du vil skrive på computer, downloader du en dansk-dansk offline ordbog, inden du kommer til prøven.
Du må bruge ordbøgerne under skriftlig fremstilling, men ikke til læseforståelserne.

Der bliver afholdt infomøde inden prøven.
Her får du udleveret og gennemgået en tidligere prøve, så du kan forberede dig.

Du modtager en mail omkring infomødet.

Du får dine skriftlige karakterer på mail, så snart vi har dem.
Din karakter for mundtlig prøve, får du umiddelbart efter din eksamen.

Du skal bestå både skriftlig og mundtlig prøve med karakteren 2 for at bestå Studieprøven. Hvis du ikke består begge prøver, kan du prøve igen ved at tilmelde dig den prøve, som du ikke bestod første gang.

Hvis du består, kan du hente dit eksamensbevis på skolen.

Hvis du vil klage over den skriftlige eller mundtlige prøve, finder du klagevejledningen her.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den prøveansvarlige Mette Lembek, mail: mle@ucplus.dk

Særlige prøvevilkår

§ 25. Lederen hos den prøveafholdende udbyder skal tilbyde særlige prøvevilkår til prøvedeltagere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse prøvedeltagere med andre i prøvesituationen.

Stk. 2. Særlige prøvevilkår gives for den enkelte prøve på grundlag af en skriftlig ansøgning fra prøvedeltageren til lederen hos den prøveafholdende udbyder herom. Ansøgning herom skal være lederen i hænde senest otte uger før prøveterminens begyndelse.

Stk. 3. Lider en prøvedeltager af en ikke åbenlys funktionsnedsættelse, skal en ansøgning som nævnt i stk. 2 vedlægges en udtalelse fra læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig, der kan dokumentere funktionsnedsættelsen. Udtalelsen må ikke være mere end to år gammel regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen skal være lederen hos den prøveafholdende udbyder i hænde. I tilfælde af ordblindhed, som betragtes som en varig funktionsnedsættelse, kan en udredning ikke forældes.

Stk. 4. En afgørelse om særlige prøvevilkår træffes af lederen hos den prøveafholdende udbyder.

§ 26 Særlige prøvevilkår efter § 25 kan omfatte en særligt tilrettelagt prøve for prøvedeltagere, der på grund af deres psykiske eller fysiske funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder har et særligt behov herfor. Den særlige tilrettelæggelse kan f.eks. omfatte følgende:

 1. Praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler for ordblinde.
 2. Tilstedeværelse af en hjælper, som udpeges af lederen, og som ikke må være prøvedeltagerens egen lærer.
 3. Tildeling af ekstra tid.
 4. Prøve i eget hjem.

Fritagelse for aflæggelse af prøve

§ 28 Prøvedeltagere, for hvem prøveaflæggelse på grund af betydelig varig funktionsnedsættelse ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge en eller flere delprøver.

Stk. 2. Beslutningen om fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om prøvedeltageren vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår, jf. §§ 25-26.

Stk. 3. Afgørelse om fritagelse for en eller flere delprøver efter stk. 1 træffes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration på baggrund af en ansøgning herom, jf. stk. 4. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan bl.a. træffe afgørelse om, at døve fritages for at gå til prøve i mundtlig kommunikation.

Stk. 4. En ansøgning efter stk. 3 vedlagt eventuel udtalelse, som nævnt i § 25, stk. 3, skal af prøvedeltageren indgives til lederen hos den prøveafholdende udbyder, som herefter indsender ansøgningen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ansøgningen, der skal være underskrevet af prøvedeltageren, skal være Styrelsen for International Rekruttering og Integration i hænde senest syv uger før prøveterminens begyndelse.

Stk. 5. En afgørelse om fritagelse for en eller flere delprøver sendes til lederen hos den prøveafholdende udbyder, som senest fire uger før prøveterminens begyndelse skal underrette prøvedeltageren om afgørelsen.

Cookies